تجربه ی نزدیک مرگ

به گدایی زندگی کردن در این جهان برایم بسی بهتر است تا به بهای فروختن جان ارواح بزرگی که معلمان من اند

شهریور 00
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
7 پست