تجربه ی نزدیک مرگ

به گدایی زندگی کردن در این جهان برایم بسی بهتر است تا به بهای فروختن جان ارواح بزرگی که معلمان من اند

شهریور 00
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست